Mongodi wa dibuka tse mmalwa tsa Sesotho: dithothokiso, dipalekgutshwe le pale.

O fumane dikgau tse mmalwa; ho kenyeletswa Kgau ya Thomas Mokopu Mofolo

ka buka ya dithothokiso e leng BOPHELO BA KA le Kgau ya M-NET ka pale ya LEHLABA LA LEPHAKO.

O ile a fumana Lengolo la tlotlo ka 30 Loetse 2006 ka baka la seabo sa hae ntshetsopeleng ya dinglowa tsa

Sesotho porovenseng ya Foreisetata ka Mof S K Mnumzana: Setho sa Lekgotla la Phethahatso (SLP): Dipapadi, Bokgabo le Botjhaba

Close Bitnami banner
Bitnami