Ke holetse ha bomme ka hodiswa ke nkgono le ntatemoholo. Ntatemoholo e kile ya eba titjhere feela o qetelletse

e se e le moefangedi wa kereke ya Fora. O ne a atisa ho nketsetsa ditshomo bosiung bo bong le bo bong mme a di siya a sa di qetella hore ka letsatsi le latelang ke mo hopotse hore a tswele pele ka tshomo. O ne a etsa ditshomo tse tshehisang le tse tshosang.

Bosiu pele ho robalwa o ne a etsa thapelo e be o bala Bebele. Kgono yena o ne a bala Huisgenoot le Rooi Rose.

Kgweding e nngwe le e nngwe o ne a rekelwa dimakasine tsena ebe o tla nqoqela dipalenyana tsa bana tse neng

di ngotswe dimakasineng tsena. Nkgono o ne a mamela tshwantshiso ya Afrikaans: Sarie Marais.

O ne o tla mmona a tsheha ka nako e nngwe a lla. Ka mehla ka hora ya boraro o tla fumana

ke itshetlehile ka yena ha a mametse pale eo le ha ke ne ke sa utlwisise. Ke kene Sekolo sa Sontaha le pele ke kena sekolo mme re ne re ballwa bukanyana ya Sekolo sa Sontaha e neng e ngotswe ka dipale tsa Morena Tafita, Samosone le Morena Jeso. Di ne di nkgahla ke di rata.

Ha ke bala Sehlopha sa Boraro (Grade 5) ho fihlela ho sa Botshelela (Grade 8), ke ile ka dula ha malome eo e neng e le titjhere. O ne a atisa ho lokisetsa thuto eo a tla e ruta letsatsing le latelang mme nna ke ne ke ema pela hae ke hlodisa ha a ntse a ngola.

Malome o ne a ngola dipale tsa bana makasineng wa dikolo wa Wamba. Ke ne ke rata dipale tseo le tse ding bukaneng ena. Mosadi wa malome o ne a rata ho bala makasine wa True Africa ka pale e neng e tswela pele ya boBig Brain le Chunkie Charlie.

Ke rutilwe Sekolong sa Sekondari ke matitjhere a fapaneng, empa ke ne ke rata thuto ya Sesotho le Senyesemane hobane Sesothong re ne re bala buka ya Nna Sajene Kokobela ya K E Ntasane eo ke e badileng ho fihlela ke qeta dikiri  tsa BA. Senyesemaneng teng ke ne ke rata dibuka tsa William Shakespeare le tsa dithothokiso. Dibuka tsa Shakespeare ke di ratile hobane ntate o ne a di ntsha ka hlooho a sa di bale. O ne a di rata haholo a re qoqela pale tsa tsona.

Mme o ne a bala makasine ya Huisgenoot kgweding e nngwe le e nngwe mme e ne e re ha a qeta ho e bala ke ne ke e bala le kgaetsedi ya ka.

Sontaha se seng le se seng ntate o ne a bala Sunday Times mme nna ke ne ke rata ho bala makasine wa yona ka The Vikings.

Ka lehlohonolo ke nyetse mosadi ya balang dibuka haholo ke ka hoo ke sa makaleng ha e le Ngaka ya thuto ya Social Work. Bophelong ba ka ha esale ke potapotilwe ke batho ba ratang ho bala dibuka.

Close Bitnami banner
Bitnami