Selemong sa 1960 ntatemoholo o ile a tlameha ho phomola e le mmoledi wa Kereke ya Fora Mesheneng wa Shannon ka botjhabela ho motse wa Bloemfontein. Selemong sona seo ke ne ke bala Sehlopha sa 1 mme ke ne ke tlameha ho falla le nkgono le ntatemoholo ho ya motseng oo ba neng ba ilo phomola teng e leng Masilo, Theunissen. Motseng oo ba ne ne ba se ba hahile ntlo ya bona hore ba tle ba phomole ho yona. Ha nka ka tsamaya le bona, empa ke ile ka sala le malome ho fihlela ke bala Sehlopaha sa 2 Sekolong sa Poraemari sa Sperville hona Shannon.

         E ne e se e ka ba selemo kapa tse pedi malome a nyetse mme mosadi wa hae o ile a ya habo ho ya pepa le ho thuswa ke ba lelapa labo ka ngwana. Ngwana enwa e ne e le moradi wa bona e bile e le letsibolo la malome le mosadi wa hae. Yaba ke tlameha ho ya Masilo ho ya dula le nkgono le ntatemoholo hape bao e neng e le batswadi ba mme. Ke ile ka boela ka bala Sehlopha sa 2  sekolong sa bobedi ka selemo sa 1961 Masilo sekolong se neng se bitswa Taiwe Primary.

           Yare e so ka e eba kgwedi ke fihlile ntatemoholo a bitswa hore e be mmoledi hape Theron. Theron ena e ne e le seteishene se senyenyane haholo sa dipolasing mme ka mora thaba ho sona ho na le maene wa taemane o neo bitswa Star Diamond Mine. Maene ona o ne o potapotilwe ke dipolasi  mme polasing e nngwe ho na le sekolo se haufi le bontatemholo ebile ditshebeletso tsa kereke ya Fora di tshwarelwa moo. Sekolo sena sa polasi se ne se fella ka Sehlopha sa 2. Batswadi ba ka ba dumellana le nkgono le ntatemoholo hore ke ilo dula le bona hore ke tle ke tsebe ho tswelepele ka dithuto e seng ke felle Sehlopheng sa 2.

           Ke ile ka iswa Sekolong sa Poraemari sa Ntjhafatso, Mmaletswa, Aliwal  North ka selemo sa 1961. Ho fetile feela dikgwedi tse pedi yaba ntate o a phahamiswa hore e be mosuwehlooho wa pulamadiboho sekolo se setjha sa Sekondari sa Mehlomakhulu, Herschel. Yaba ke kena sekolong se seng hape Sehlopheng sa 2 Sekolong sa Poraemari sa Price Mbethe. Sekolong sena ho ne ho ruta feela ka Seqhotsa mme ke ne ke sa utlwisise lentswe le ha e le le le leng feela. Ke hopola ha re ne re kgobokanywa ka tlelaseng jwalo ka boiyane ba ditsie, yaba ke a tswa ka tlelaseng ke ya ho mme ke theosa le motheo ke tshela mmila o tswang Lady Grey o leba Sterkspruit.  O ne a ruta Seaforekanse sekolong sa Roma mme moo ho ne ho sa rutwe  Sesotho. Ka mmolella sefahlamahlo hore ke kgutlela ho malome Shannon.

         Jwale ke kgutletse Sehlopheng sa 2 selemong sa 1961 Sekolong sa Poraemari sa Sperville mme ikutlwa ke kgotsofetse ebile ke sireletsehile. Malome o ne a pheha, a ntlhatswa ebile a nthuta ho bala le ho ngola.

Close Bitnami banner
Bitnami