SETSOKOTSANE SA ETSA MOFERERE

(Heinemann, 1988)

Buka ya matswathaka. 

Dipale tsa bophelo ba batho ka ho fapana jwalo ka lerato le bonokwane. 


HO TJHESWA KOMA

(De Jager-HAUM, 1988)

Buka ya ditshomo tsa batho le diphoofolo tse rutang le ho thabisa

ka bohlale ka moo bo ka sebediswang ka teng e seng ka ho qhekanyetsa.

RE RENG HA BA RE… ?

(Teneo Training and Development, 2013)

Buka ya pele ya Sesotho e tataisang ka tokomane e ngotsweng

ka Senyesemane e fetolelwa Sesothong mme e hlalosa ka moo

dipuo di sa tshwaneng ka teng.

Ho reka buka ena, o ka re tsebisa mona

LERU LE LEFUBEDU

(Teneo Training and Development Services, 1992)

Ho ba le tebello ho kgothaletsa hore bophelo bo tswele pele.

Tebello ya Moshweshwe le baruti e fapane, empa phapano eo e

baka kgohlano e ileng ya baka matla a tebileng a menahano e fapaneng.

Ha o batla ho reka buka ena tlatsa foromo ena

LEHLABA LA LEPHAKO

(Teneo Training and Development Services, 2002)

Pale ka tshotleho ya basebetsi.

Ena ke e nngwe ya dibuka tse mmalwa tsa Sesotho tse bontshang bophelo

jwalo ka ha bo le jwalo Aforikaborwa. Ke seipone seo setjhaba se ka iponang

ho sona mme sa dumela hore efela lephako le foufatsa motho – Tebello Masima

Ha o batla ho reka buka ena tlatsa foromo ena

BOHLALE BA SEHOLOHOLO

(Centaur Press, 1988)

Ena ke e nngwe ya dibuka tse tebileng ka sebopeho le mosebetsi wa dilotho le

makgetha a ditshomo le mefuta ya tsona. E boele e fane ka makgetha a maele.

SENOTLOLO

(Lexicon, 1990)

Ithute ho ngola lengolo le mefuta e fapaneng ya dithothokiso le manollo ya dithothokiso.

BOPHELO BA KA

(Reach Out, 1992)

Dithothokiso tsa bophelo ba mongodi le mongodi e mong

tse ngotsweng ka dinako tse fapaneng empa di tshwana ka dikahare.

BOFIHLA 1

(Kagiso, 1997)

Manollo ya thothokiso ke seo buka ena e se fupereng hore

o tle o natefelwe ke bokgeleke ba puo.

SEDIBA

(Lexicon, 1990)

Bukeng ena o tla inwesa ka nkgo ka selelekela, sebopeho

le melaetsa ya ditshomo, tharollo ya dilotho le kutlwisiso ya maele.

KGWATHA O MONE

(Palm Publishers, 1988)

Bala o utlwisise ditshomo tsa maswetso tse monate ebile

di na le molaetsa tshomong e nngwe le e nngwe.

MENWANA YA KA

(Teneo Training and Development Services, 2008)

Tshibollo e makatsang ya lebitso le leng le le leng la monwana o mong le o mong

wa letshoho le letona le la leqele.

Ha o batla ho reka buka ena tlatsa foromo ena

Close Bitnami banner
Bitnami