Nka thusa ka:

  • ho balla sengolwa sa hao se so kang se phatlalatswa ke se lokisetsa ho phatlalatswa
  • ho fetolela sengolwa le ditokomane Sesothong haeba di ngotswe ka Senyesemane
  • ho fetolela sengolwa le ditokomane Senyesemaneng ha di ngotswe ka Sesotho
  • ho tshwara wekeshopo ya ho tataisa ho ngola dingolwa ho o memela diseminareng tsa dingolwa
  • ho thusa ka ho eletsa ka dijenale tseo o ka phatlalatswang ho tsona ha o qala ho ngola dingolwa
  • ho o tataisa ka tokelo ya kgatiso 

O ka botsa ka ditshebeletso mona

Close Bitnami banner
Bitnami